समाचार

स्मार्ट गाउँ ककनी आफ्नो पहिलो मद्दत प्राप्त!

स्मार्ट गाउँ ककनी आफ्नो पहिलो मद्दत प्राप्त from Mr Surendra Gauchan, Sydney Australia.

आधिकारिक वेबसाइट लन्च smartkakani.org

आधिकारिक वेबसाइट लन्च smartkakani.org

प्रगतिमा साइट सर्वेक्षण – स्मार्ट जडान!

प्रगतिमा साइट सर्वेक्षण - स्मार्ट जडान!